Riadne valné zhromaždenie 11.06.2015

OZNÁMENIE O KONANÍ VZ Návrh na voľbu orgánov VZ Návrh uznesení riadneho VZ Počet akcií a hlasovacích práv Poučenie akcionára podľa § 180 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Návrh na rozdelenie zisku Poznámky 2014 Správa audítora Účtovná závierka 2014 Výročná správa 2014 Dodatok správy audítora Zápisnica z valného zhromaždenia Vzor Splnomocnenie - fyzická osoba (.doc) Vzor Splnomocnenie - fyzická osoba (.pdf) Vzor Splnomocnenie - právnická osoba (.doc) Vzor Splnomocnenie - právnická osoba (.pdf)