Riadne valné zhromaždenie 12.6.2023

Oznámenie o konaní VZ Výročná správa Návrh na rozdelenie zisku Poznámky Správa nezávislého audítora Správa o odmeňovaní členov orgánov Účtovná závierka