Riadne valné zhromaždenie 24.5.2019

OZNÁMENIE O KONANÍ VZ Návrh na voľbu orgánov VZ Návrh uznesení riadneho VZ Počet akcií a hlasovacích práv Poučenie akcionára podľa § 180 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Poučenie dotknutej osoby Program RVZ Návrh na rozdelenie zisku Poznámky Správa audítora Účtovná závierka Výročná správa Prijímanie, odvolávanie splnomocnenca Vzor Splnomocnenie - fyzická osoba (.doc) Vzor Splnomocnenie - fyzická osoba (.pdf) Vzor Splnomocnenie - právnická osoba (.doc) Vzor Splnomocnenie - právnická osoba (.pdf)