Riadne valné zhromaždenie 29. 5. 2014

Návrh na rozdelenie zisku Návrh na voľbu orgánov VZ Návrh uznesení RVZ 29.5.2014 OZNÁMENIE O KONANÍ VZ Počet akcií a hlasovacích práv Poučenie akcionára podľa § 180 a nasl. Obch. zák. Poznámky 2013 Správa audítora Dodatok správy audítora Súvaha - 2013 Vykaz ziskov a strat 2013 Výročná správa 2013 Vzor Splnomocnenie - fyzická osoba (.doc) Vzor Splnomocnenie - fyzická osoba (.pdf) Vzor Splnomocnenie - právnická osoba (.doc) Vzor Splnomocnenie - právnická osoba (.pdf) Zápisnica z VZ Výsledky hlasovania VZ