Riadne valné zhromaždenie 25.6.2020

Oznámenie o konaní VZ Návrh na voľbu orgánov VZ Návrh uznesení riadneho VZ Návrh na rozdelenie zisku za rok 2019 Poznámky 2019 Správa audítora za rok 2019 Účtovná závierka 2019 Vyročná správa za rok 2019 Poučenie akcionára podľa § 184a ObZ Poučenie dotknutej osoby Vzor Splnomocnenie - fyzická osoba (.doc) Vzor Splnomocnenie - fyzická osoba (.pdf) Vzor Splnomocnenie - právnická osoba (.doc) Vzor Splnomocnenie - právnická osoba (.pdf)