Súčasnosť

Naša spoločnosť pôsobí na trhu už roku 1974. Počas tohto obdobia si upevnila stabilnú pozíciu na trhu, ktorú si udržiava aj v náročnom konkurenčnom prostredí.

V súčasnosti je z hľadiska objemu najvýznamnejšou podnikateľskou aktivitou VIPO a. s. výskum, vývoj a výroba strojov a elektronických systémov. Za dobu svojej existencie sa sortiment strojárenských produktov firmy transformoval od strojov a zariadení pre obuvnícky priemysel na strojno- technologické systémy na prípravu komponentov pneumatík a stroje na opracovanie a montáž komutátorových uhlíkových kief pre elektrické motory.

Ďalšou významnou časťou činnosti VIPO a. s. je chemický výskum a výroba so špecializáciou na gumárenskú chémiu a chémiu adhezív. Chemická výroba firmy sa koncentruje hlavne na tavné, disperzné a rozpúšťadlové lepidlá.

V roku 2012 bol zriadený odbor skúšobníctva a polymérov. V oblasti skúšobníctva sa odbor zameriava na posudzovanie zhody osobných ochranných prostriedkov ako osoba k tomu autorizovaná a notifikovaná. Oddelenie skúšobníctva je kompetentné na skúšanie a posudzovanie materiálov kožiarskeho, galantérneho, kožušníckeho a obuvníckeho priemyslu v súlade s požiadavkami príslušných technických noriem. Skúšobné laboratória a certifikačný orgán na výrobky sú akreditované Slovenskou národnou akreditačnou službou.

V oblasti polymérov sa odbor zameriava na výskum a vývoj prírodných polymérov rastlinného a živočíšneho pôvodu pre priemyselné aplikácie.