Riadne valné zhromaždenie 27. 6. 2012

Listina prítomných Výsledky hlasovania na VZ 2012 Zápisnica z VZ 27.6.2012 12-05-15 Výročná správa 2011 Návrh na rozdelenie zisku za rok 2011 Návrh na voľbu orgánov VZ Návrh uznesení RVZ 27.6.2012 OZNÁMENIE O KONANÍ VZ Počet akcií a hlasovacích práv Poučenie akcionára podľa § 180 a nasl. Obch. zák Poznámky za r.2011 Správa audítora 02 Súvaha 2011 Výkaz ziskov a strát 2011 Zmena stanov spoločnosti - predmet činnosti Vzor Splnomocnenie - fyzická osoba Vzor Splnomocnenie - právnická osoba