Riadne valné zhromaždenie 8. 6. 2017

OZNÁMENIE O KONANÍ VZ Návrh na voľbu orgánov VZ Návrh uznesení riadneho VZ Počet akcií a hlasovacích práv Poučenie akcionára podľa § 180 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Program RVZ Návrh zmien stanov Návrh na rozdelenie zisku Poznámky 2016 Správa audítora 2016 Dodatok správy audítora Účtovná závierka 2016 Výročná správa 2016 Prijímanie, odvolávanie splnomocnenca Vzor Splnomocnenie - fyzická osoba (.doc) Vzor Splnomocnenie - fyzická osoba (.pdf) Vzor Splnomocnenie - právnická osoba (.doc) Vzor Splnomocnenie - právnická osoba (.pdf) Notárska zápisnica

Mimoriadne valné zhromaždenie
30. 3. 2017

Návrh na voľbu orgánov VZ Návrh uznesení MVZ Oznámenie o konaní MVZ Počet akcií a hlasovacích práv Poučenie akcionára podľa § 180 a nasl. Obch. zák. Program MVZ Návrh zmien stanov Prijímanie, odvolávanie splnomocnenca Vzor Splnomocnenie - fyzická osoba (.pdf) Vzor Splnomocnenie - právnická osoba (.pdf) Vzor Splnomocnenie - fyzická osoba (.doc) Vzor Splnomocnenie - právnická osoba (.doc) Notárska zápisnica