Riadne valné zhromaždenie 27.6.2024

Oznámenie o konaní VZ Výročná správa Návrh na rozdelenie zisku Poznámky Správa nezávislého audítora Správa o odmeňovaní členov orgánov Účtovná závierka Poučenie akcionára Počty akcií Vzor splnomocnenie - fyzická osoba Vzor splnomocnenie - právnická osoba Návrhy uznesení Stanovy VIPO a.s.