Riadne valné zhromaždenie 23.06.2022

Oznámenie o konaní VZ Návrh na rozdelenie zisku za rok 2021 Návrhy uznesení Počty akcií Poučenie akcionára Poznámky 2021 Program VZ Správa o odmeňovaní členov orgánov VIPO a.s. Účtovná závierka Správa audítora Výročná správa za rok 2021 Vzor splnomocnenie - fyzická osoba Vzor splnomocnenie - právnická osoba