Riadne valné zhromaždenie 29. 6. 2010

Vzor Splnomocnenie - právnická osoba CASH FLOW Statements 2009 Návrh na volbu orgánov VZ Návrh uznesenia k bodu 1 Návrh uznesenia k bodu 2 Návrh uznesenia k bodu 3 Návrh uznesenia k bodu 4 Návrh uznesenia k bodu 5 Návrh uznesenia k bodu 6 Návrh uznesenia k bodu 7 Oznámenie o konaní VZ 2010 Počet akcií a hlasovacích práv Poučenie akcionára podla § 180 a nasl. Obch. zák Poznámky za rok 2009 Správa a výrok auditora Súvaha 2009 Vyjadrenie dozornej rady k RIUZ za rok 2009 Výkaz ziskov a strát 2009 Výročná správa za rok 2009 Vzor Splnomocnenie - fyzická osoba