Riadne valné zhromaždenie 29. 06. 2011

Výsledky hlasovania na VZ VIPO zápisnica RVZ 2011 Listina prítomných Návrh na rozdelenie zisku za rok 2010 Návrh na voľbu orgánov VZ Návrh uznesení RVZ 29.6.2011 Oznámenie o konaní VZ 2011 Počet akcií a hlasovacích práv Podmienky nadobúdania vlastných akcií Poučenie akcionára podľa § 180 a nasl. Obch. zák Poznámky k ročnej závierke za rok 2010 Správa audítora k ročnej závierke Správa o overení súladu VS Súvaha VIPO_Výročná správa 2010 Výkaz ziskov a strát Zmena stanov spoločnosti - predmet činnosti Vzor Splnomocnenie - fyzická osoba Vzor Splnomocnenie - právnická osoba