Riadne valné zhromaždenie 20. 6. 2013

Listina prítomných Výsledky hlasovania na VZ 2013 Zápisnica z VZ 20.6.2013 20.6.2013 Výročná správa 2012 Návrh na rozdelenie zisku za rok 2012 Návrh na voľbu orgánov VZ Návrh uznesení RVZ 20.6.2013 Oznámenie o konaní VZ Počet akcií a hlasovacích práv Poučenie akcionára podľa § 180 a nasl. Obch. zák Poznámky za r.2012 Správa audítora Dodatok správy audítora Súvaha 2012 Výkaz ziskov a strát 2012 Vzor Splnomocnenie - fyzická osoba.doc Vzor Splnomocnenie - právnická osoba.doc Vzor Splnomocnenie - fyzická osoba.pdf Vzor Splnomocnenie - právnická osoba.pdf

Mimoriadne valné zhromaždenie 20. 12. 2013

Návrh na voľbu orgánov VZ Návrh uznesení MVZ 20.12.2013 Oznámenie o konaní MVZ Počet akcií a hlasovacích práv Poučenie akcionára podľa § 180 a nasl. Obch. zák. Program MVZ 2013 Vzor Splnomocnenie - fyzická osoba (.pdf) Vzor Splnomocnenie - právnická osoba (.pdf) Vzor Splnomocnenie - fyzická osoba (.doc) Vzor Splnomocnenie - právnická osoba (.doc) Výsledky hlasovania Zápisnica