Riadne valné zhromaždenie 22.06.2018

OZNÁMENIE O KONANÍ VZ Návrh na voľbu orgánov VZ Návrh uznesení riadneho VZ Počet akcií a hlasovacích práv Poučenie akcionára podľa § 180 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Program RVZ Návrh zmien stanov Návrh na rozdelenie zisku Poznámky 2017 Správa audítora 2017 Dodatok správy audítora Účtovná závierka 2017 Výročná správa 2017 Prijímanie, odvolávanie splnomocnenca Vzor Splnomocnenie - fyzická osoba (.doc) Vzor Splnomocnenie - fyzická osoba (.pdf) Vzor Splnomocnenie - právnická osoba (.doc) Vzor Splnomocnenie - právnická osoba (.pdf) Notárska zápisnica