Riadne valné zhromaždenie 17.6.2021

Oznámenie o konaní VZ Návrh uznesení pre riadne VZ Návrh na rozdelenie zisku za rok 2020 Počty akcií Pravidlá odmeňovania Poučenie akcionára podľa § 184a ObZ Účtovná závierka 2020 Výročná správa za rok 2020 Správa audítora za rok 2020 Vzor Splnomocnenie - fyzická osoba (.doc) Vzor Splnomocnenie - právnická osoba (.doc) Program Pravidlá odmeňovania Správa o odmeňovaní členov orgánov VIPO a.s. Poučenie dotknutej osoby - GDPR Oznámenie o spôsobe a mieste výplaty dividendy Žiadosť o výplatu dividend za rok 2020 na účet Notárska zápisnica z VZ