OP KaHR-SARIO

Operačný program: 

Konkurencieschopnosť a hospodársky rast

Miesto realizácie projektu: 

VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Trenčiansky kraj, Západné Slovensko

Názov projektu: 

25110120266 Zlepšenie pozície a konkurenčnej schopnosti VIPO a.s. na medzinárodných trhoch

Aktivity projektu: 

Prijímateľ: 

VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske

Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu: 

september 2009 – august 2011

Riadiaci orgán: 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
www.economy.gov.sk

Operačný program „Konkurencieschopnosť a hospodársky rast“
www.opkahr.sk

Výška poskytovaného príspevku: 

20 019,06 EUR