OP KaHR-SIEA

Miesto realizácie projektu: 

VIPO a.s., Nitrianska cesta 1822, 958 01 Partizánske, Trenčiansky kraj, Západné Slovensko

Názov projektu: 

Implementácia numericky riadených opracovacích systémov v strojárskej výrobe VIPO a.s.

Cieľ projektu: 

Zvýšenie konkurenčnej schopnosti a inovačného potenciálu žiadateľa realizáciou hmotných investícií do jeho strojárskej výroby predstavujúcich obstaranie:

Prijímateľ: 

VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske

Dátum začiatku a ukončenia realizácie projektu: 

september 2015 – december 2015

Riadiaci orgán: 

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky

Výška poskytovaného príspevku: 

189 908 EUR

 

 

Tento projekt sa realizoval s podporou Európskej únie
Európsky fond regionálneho rozvoja
Investícia do vašej budúcnosti
www.economy.gov.sk