OP VaI VEGUM

„Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ“


Názov projektu: 

Výskum fyzikálno-mechanických vlastností technickej gumy dôležitých pre automatizáciu a robotizáciu procesov jej výroby a spracovania

Kód projektu v ITMS2014+:

313012P707

Operačný program: 

Výskum a inovácie

Výzva:

OPVaI-MH/DP/2017/1.2.2-12

Prioritná os:

1 Podpora výskumu, vývoja a inovácií

Prijímateľ:

VEGUM a.s., Gumárenská 337, 972 23 Dolné Vestenice

Partner:

VIPO a.s., Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske

Aktivity projektu: 

• Priemyselný výskum
• Experimentálny vývoj
• Ochrana práv duševného vlastníctva

Aktivity priemyselného výskumu: 

1. Výskum a vývoj fyzikálno-mechanických, reologických a vulkanizačných vlastností technickej gumy z hľadiska automatizácie a robotizácie operácií jej výroby a spracovania
2. Výskum a vývoj automatizovanej linky pre spoľahlivé a reprodukovateľné odformovanie vrapových hadíc
3. Vývoj koncepcie plne automatizovanej linky na výrobu pukov

Aktivity experimentálneho vývoja: 

1. Vývoj automatizovanej linky pre spoľahlivé a reprodukovateľné odformovanie vrapových hadíc
2. Vývoj koncepcie plne automatizovanej linky na výrobu pukov

Projekt je spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja