Infromácie pre študentov

Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu v príslušnom študijnom odbore 2571 K  Správca inteligentných a digitálnych systémov v systéme duálneho vzdelávania.

 

Základné informácie o organizácii štúdia v systéme duálneho vzdelávania:

Škola:

Stredná odborná škola Handlová

Lipová 8,

972 51 Handlová

 

Pracovisko duálneho vzdelávania:

VIPO a.s.

Gen. Svobodu 1069/4

95801 Partizánske

registračné číslo osvedčenia pre SDV:  1747/SDV/RUZ/2020

 

Krátka charakteristika študijného odboru:

Študijný odbor 2571 K  Správca inteligentných a digitálnych systémov v systéme duálneho vzdelávania je 4-ročný študijný odbor. Štúdium sa končí maturitnou skúškou a výučným listom. Navyše v rámci odborného výcviku si môže študent urobiť skúšky na odbornú spôsobilosť a získať tak §21. Svoju špecializáciu si  môže vybrať z dvoch oblastí – inteligentné siete a digitálny podnik. Hlavným predmetom bude programovanie a odborný výcvik. Úspešní absolventi majú možnosť po skončení štúdia zamestnať sa priamo vo firme – pracovisku duálneho vzdelávania, alebo majú možnosť pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

Bodovanie pri prijímacom konaní pre študijné odbory v systéme duálneho vzdelávania

študijný odbor  –  2571 K  správca inteligentných a digitálnych systémov 

Uchádzači môžu dosiahnuť maximálne 160 bodov :

  1. Za študijný priemer zo ZŠ maximálne 40 bodov, do ktorého sa započítajú známky z predmetov slovenský jazyk a literatúra, prvý cudzí jazyk, matematika, dejepis, geografia, fyzika, chémia a biológia na polročnom vysvedčení prebiehajúceho ročníka a na koncoročných vysvedčeniach z predchádzajúcich troch ročníkov.
  2. Za písomnú skúšku zo slovenského jazyka a literatúry (SJL) maximálne 30 bodov a  za písomnú skúšku z matematiky (MAT) maximálne 30 bodov, spolu 60 bodov. Za úspešné vykonanie prijímacej skúšky zo SJL sa považuje dosiahnutie minimálne 5 bodov. Za úspešné vykonanie prijímacej skúšky z MAT sa považuje dosiahnutie minimálne 5 bodov.
  3. Za výsledky dosiahnuté pri praktických skúškach technických znalostí a zručností vo firme v rámci duálneho systému vzdelávania uchádzač dostane maximálne 60 bodov.
  4. Za znížené známky zo správania – z celkového počtu bodov bude za 2. stupeň zo správania odpočítaných 10 bodov, za 3. stupeň zo správania 20 bodov, za 4. stupeň zo správania 30 bodov.

 

Na praktickú skúšku technických znalostí formou online pohovoru  sa môžete prihlásiť po kliknutí na tento link, kde si vyberiete Vám vyhovujúci termín online pohovoru:

https://outlook.office365.com/owa/calendar/VIPO@vipo.eu/bookings/s/2pgSBH75ukiof68mtZLzSg2

Dopyt

    *všetky polia označené hviezdičkou sú povinné

    Vami poskytnuté osobné údaje spracovávame na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvanú osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov). Zobraziť bližšie informácie.