Dva základné smery

  1. Vlastný výskum a vývoj:
  1. Projekty v rámci výziev agentúr pre výskum a vývoj, štrukturálnych fondov, európskych a medzinárodných  projektových schém a grandov v spolupráci s ústavmi SAV prevažne ÚP SAV, FCHPT Fakultou chemickej a potravinárskej technológie v Bratislave, českými, maďarskými, poľskými a japonskými vysokými školami a výskumnými organizáciami so zameraním na:

Výsledkom týchto aktivít je zavedenie nových unikátnych výrobkov a technológií vo vlastnej produkcii a tiež v produkcii našich zákazníkov.